Regulamin i zasady współpracy z drukarnią - Drukarnia Bytom - internetowa i stacjonarna

Przejdź do treści
    
REGULAMIN WSPÓŁPRACY z Drukarnią Waikiki.pl
oraz Transakcji w e-sklepie waikiki.pl

 I. Warunki ogólne

1. Sprzedawcą (zleceniobiorcą) jest Drukarnia Waikiki.pl z siedzibą w 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 9 (Polska) i oddziałem w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna22 (Polska).  
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2019 i obowiązuje do ukazania się nowego regulaminu.
3. Składając zamówienie, przyjmuje się żę Zamawiający (klient) zapoznał się poniższym regulaminem oraz go akceptuje.
4. Za podstawowy i wiążący sposób kontaktu uznaje się kontakt pisemny, czyli np. e-mailowy. Ustalenia ustne oraz smsowe  nie są wiążące dla żadnej ze stron.
5. Realizacja zlecenia rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia i wpłacenia zaliczki (min 50% wartości zamówienia)
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Waikiki.pl a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Waikiki.pl.
7. Oferty sklepowe, umożliwiające zakup online, są tylko prezentacją dostępnych możliwości. Dokonanie zamówienia i przelanie określonej w ofercie kwoty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez pracownika sklepu osobną wiadomością e-mailową. W przypadku gdy sklep nie dysponuje fizycznie produktem lub oferta cenowa była błędna, klient zostanie o tym poinformowany a wpłacone środki zostaną mu zwrócone w całości na wskazane konto bankowe. Fakt ten nie może rodzić żadnych praw odszkodowawczych i prawnych z tytułu niezrealizowanej transakcji.


II. Ochrona danych osobowych

1. Waikiki.pl nie przekazuje/nie udostępnia i nie sprzedaje danych swoich klientów, osobom i firmom trzecim do tego nie upoważnionym niniejszym regulaminem.
1a. Zgodnie z przepisami RODO, które umożliwiają przekazywanie danych o klientach i transakcjach podmiotom upoważnionym urzędowo oraz firmom kurierskim celem świadczenia usług logistycznych.
2. Wszelkie posiadane dane wykorzystywane są jedynie w celu realizacji i rozliczenia zlecenia.
3. Wszystkie informacje na temat zleceń są poufne.
4. Jeśli klient wyraził pisemną, bądź SMSową zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach waikiki.pl, to ma prawo w dowolnym momencie zakazać przetwarzania podanych danych poprzez przesłanie SMSa o treści "NIE" na numer 79 17 17 112 lub na adres kontakt@waikiki.pl
5. Pełny wersje polityki prywatności i polityki bezpieczeństwa pod adresem: waikiki.plIII. Kalkulacje

1. Akceptacja kalkulacji i złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Kalkulacje wykonywane są do 7 dni od złożenia zapytania.
3. Kalkulacja zawiera:
a. Wstępną wycenę, opartą na kosztach przewidywalnych. Cena ostateczna może zostać skorygowana, w zależności od nakładu pracy i kosztów związanych z wymaganiami klienta, które pojawiają się już w trakcie realizacji zlecenia.
b. Przybliżony czas realizacji
4. Kalkulacja jest ważna przez 14 dni roboczych od momentu przekazania jej klientowi.
5. Koszt projektu sporządzonego dla potrzeb realizacji przez waikiki.pl, jest ułamkową częścią całkowitej wartości projektu (zostaje udzielony rabat obowiązujący wyłacznie w przypadku realizacji zlecenia druku w drukarni waikiki.pl). W przypadku chęci „zabrania” projektu w wersji umożliwiającej realizację w innej drukarni, przyznany rabat zostanie  anulowany i zostanie sporządzona faktura Vat z przeniesieniem praw autorskich i stosowną pełną opłatą do uregulowania.
6. Podane ceny są zawsze cenami netto, chyba, że zostało to zaznaczone inaczej w kalkulacji.
7. Obowiązujący podatek vat to 23%
8. Wiążąca dla obydwu stron jest wyłącznie kalkulacja sporządzona w formie pisemnej. Wyliczenia na poczekaniu (w siedzibie lub telefonicznie) są wyłącznie orientacyjne i mogą zawierać błędy, oraz nie uwzględniać wszystkich składników ceny. Nie może być to powodem roszczeń prawnych i finansowych.


IV. Akceptacja projektu

1. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaakceptowania przez klienta wszystkich przesłanym plików graficznych. Oraz gdy płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana.
2. Od momenty akceptacji projektu przez klienta, nie mam możliwości dokonywania kolejnych zmian w zleceniu oraz rezygnacji z niego.
3. Od momentu oficjalnej akceptacji projektu do druku, wszelkie nie wskazane poprawki i błędy (w tym literówki, ortograficzne, językowe itp.) są traktowane jako  zgodne z zamysłem klienta - nawet jeśli błąd pojawił się podczas edycji przez pracownika drukarni.
  W związku z tym po akceptacji projektu, klient nie może wnosić reklamacji odnoście formy oraz treści projektu i jest zobowiązany do pełnej zapłaty za zlecenie pomimo odkrytych błędów już po akceptacji projektu.
4. W przypadku rezygnacji klienta z usługi druku, po sporządzeniu projektu, a przed wykonaniem druku, klient jest zobowiązany do zapłaty 100% wartości projektu.
5. W przypadku gdy klient nie określi kolejnych poprawek w terminie 14 dni od przesłania projektu do akceptacji. Uznaje się że projekt jest zawieszony do odwołania i zamówienie jest wstrzymywane do momentu nawiązania kontaktu klienta z drukarnią.
6. Projekt jest własnością Waikiki.pl do momentu przekazania praw autorskich klientowi, na podstawie faktury Vat zawierającej odpowiednią adnotację o przekazaniu praw autorskich. (uregulowane ustawą o prawach autorskich i pokrewnych)
 
dwa tryby przygotowania projektu
TRYB 1: Projekt klienta

1. Klient przygotowuje projekt zgodnie z naszymi wytycznymi i dostarcza do Waikiki.pl (wytyczne przekazujemy klientowi na jego adres e-mail)
2. Za projekt przygotowany zgodnie z wytycznymi Waikiki.pl, nie pobiera się opłat.
3. Sprawdzenie poprawności projektu jest również usługą bezpłatną. Sprawdzane są wyłącznie parametry gwarantujące poprawność techniczną produktu końcowego.
Nie poprawiamy błędów językowych i ortograficznych, jak również nie odpowiadamy za stronę graficzną oraz sens treści.
4. W przypadku konieczności dokonania zmian technicznych lub innych poprawek, informujemy o tym fakcie klienta i po otrzymaniu pisemnej zgody dokonujemy korekt.
5. Korekty mogą wiązać się z dodatkowym kosztem, o których klient zostanie poinformowany przed dokonaniem poprawek.

TRYB 2: Projekt wykonuje drukarnia

1. Klient dostarcza wytyczne i/lub materiały typu grafika, logotypy, treść, itp.
2. Termin realizacji projektu to ok 1-14 dni roboczych (w zależności od skomplikowania i jakości współpracy z klientem)
3. Po wykonaniu projektu, jest on przesyłamy do klienta celem zatwierdzenia do druku.
4. Wykonanie projektu jest odpłatne. Koszt ustalany jest przed wykonaniem.
5. Po zaksięgowaniu opłaty za projekt lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu, rozpoczyna się bieg czasu realizacji zlecenia.
6. W przypadku zastrzeżeń klienta do gotowego projektu, pierwsze dwa zestawy poprawek  lub nowy projekt i jeden zestaw poprawek są bezpłatne.
   Kolejne zmiany (zestawy poprawek) przekazane już po wykonaniu poprawek darmowych zostaną wycenione i doliczone do faktury końcowej.
7. Zestaw poprawek to lista zmian, które powiny byc naniesieone, przekazana w pojedynczej wiadomości email. każdy kolejnu email z poprawkami liczony jest jako kolejny niezależny zestaw poprawek.
8. Zmiany muszą być precyzyjnie określone  (nieakceptowalne są określenia typu : Proszę zmienić ... na coś innego, nie podoba mi się...).


V. Dostawa i termin realizacji:

1. Termin realizacji i dostawy podawany jest jako przybliżony a nie ostateczny.
2. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i odbywa się na adres wskazany przez klienta.
3. O ile aktualna promocja nie stanowi inaczej, to dostawa obarczona jest kosztem stałym 19zł brutto za paczkę do 30 kg
4. Wysyłka odbywa się następnego dnia po dniu określonym jako termin realizacji.
5. Za opóźnienia dostawy z winy operatora pocztowego/kurierskego, Waikiki.pl nie może ponosić odpowiedzialności (szczególnie dotyczy to okresów świątecznych i długich weekendów)
6. Termin realizacji zlecenia uzależniony jest od produktu i technologii wykonania, dlatego określany jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
7. Waikiki.pl dopuszcza możliwość opóźnień  w realizacji zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, np. braków w dostawach energii elektrycznej, sygnału internetowego oraz awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych względem Klienta.
8. Termin realizacji dotyczy dni roboczych (nie są liczone soboty, niedziele i święta)


VI. Materiały do druku

1. Waikiki.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oraz treść zawartą w projektach klientów.
2. Waikiki.pl nie ma możliwości prawnych do legitymowania klientów i żądania dokumentów potwierdzających nabycie praw majątkowych oraz zezwoleń do używania elementów graficznych, które mogą być własnością podmiotów trzecich. W związku z tym domyślenie uznaje się że klient posiadł takie prawa i postepuje zgodnie z przepisami prawa autorskiego i majątkowego.
3. Jeżeli Waikiki.pl uzna, że zostało dokonane naruszenie praw autorskich lub norm obyczajowych i prawnych, lub naruszona jest klauzula sumienia to może odmówić realizacji zlecenia.
4. Waikiki.pl nie odpowiada za błędy merytoryczne i ortograficzne w projektach klientów.
5. Projekty dostarczone przez klienta powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi przekazanymi klientowi na jego prośbę.
6. W przypadku wykrycia niezgodności projektu z wytycznymi obowiązującymi w drukarni waikiki.pl, klient zostanie poinformowany i zostanie mu zaproponowane rozwiązanie.
7. Waikiki.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia realizacji zlecenia wynikłe z dostarczenia nieprawidłowo przygotowanych projektów.
8. Wszystkie przesłane projekty są archiwizowane czasowo. Nie gwarantujemy dostępu do projektów/plików w późniejszym czasie.


VII. Reklamacje, gwarancja i zwroty

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być sporządzone w formie pisemnej(e-mail) i zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji i oczekiwanego rozwiązania.
2. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia jej w formie pisemnej.
3. Ze względu na znaczące różnice technologiczne wynikające pomiędzy monitorami a urządzeniami drukującymi, porównanie kolorystyki druku (CMYK) z kolorystyką wyświetlaną na ekranie monitora (RGB) jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wyświetlanych przez monitor z produktem finalnym nie może być podstawą reklamacji.
4. Waikiki.pl nie gwarantuje powtarzalności kolorów. Ze względu na specyfikację i ułomność maszyn poligraficznych mogą nastąpić widoczne odchylenia kolorów wewnątrz jednego nakładu jak i przy wznawianiu kolejnych nakładów. Nie może być to powodem reklamacji. Wyjątkiem jest wcześniejsze dostarczenie wzoru kolorystycznego produktu.
5. Za nieprawidłowe złamanie papieru uznaje się takie, które uniemożliwia poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, występuje zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych kolorem.  Jest to naturalne zjawisko i nie jest traktowana jako błąd, czy wada.
6. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
 a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
 b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
 c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsc jej usytuowania) – do 1 mm
 d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm
 e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu
- nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej (brak zostanie zrekompensowany a nadmiar nie wymaga dopłaty)
7. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
8. Gwarancja na zakupiony produkt / wykonanie zlecenie zgodnie z ustawą obowiązuje przez okres 2 lat w przypadku osób fizycznych lub przez okres 1 roku dla działalności gospodarczej.
9. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowanie towaru nie mogą podlegać reklamacji.
10. Towar zwracany, nie może zawierać śladów użytkowania, musi znajdować się w oryginalnym nierozpakowanym opakowaniu.
11. Wartość produktu jest ponownie przeliczana i pomniejszana w przypadku, gdy towar zwracany został pozbawiony oryginalnego opakowania, opakowanie zostało uszkodzone lub zawartość jest uszkodzona, niekompletna lub zużyta.
11. Towar, który był indywidualnie przygotowany lub spersonalizowany dla danego klienta, nie może zostać zwrócony.
12. Rezygnacja z zlecenia musi być złożona w formie pisemnej (e-mail). Do momentu przesłania/dostarczenia pisemnej rezygnacji, zlecenie jest realizowane.


VIII. Płatności i ceny

1. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
2. W przypadku braku wcześniejszych ustaleń faktury płatne są najpóźniej w momencie odbioru zlecenia.
3. Bez względu na formę płatności obowiązuje zaliczka w wysokości min 50% wartości zlecenia, płatna przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.
4. Płatność przelewem z odroczonym terminem musi być ustalona przed realizacją zlecenia.
5. Płatności przelewowe odbywają się z góry, czyli momentem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest zaksięgowanie pełnej płatności na koncie Waikiki.pl
6. Waikiki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cenowych w dowolnym momencie, jednak po wczesniejszym poinformowaniu klienta.
7. Opłata za przygotowanie projektu nie jest równoznaczna z przekazaniem praw autorskich.
8. Celem przekazania praw autorskich do projektu zostanie sporządzona odrębna faktura VAT.
9. Do momentu zapłaty całości faktury, towar/usługa jest własnością drukarni waikiki.pl
10. Ceny znajdujące się w sklepie internetowym na stronie waikiki.pl są wyłącznie wartością przybliżoną, mogą zawierać błędy i w takim wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, a całoćc wpłaconych środków zostaje zwrócona klientowi(bez odsetek)
 

 
Wróć do spisu treści